POLITYKA INFORMACYJNA

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administra torem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest

KOLSAM Sp. z o.o. Oświęcim  ul. Powstańców Śląskich 14 NIP: 549-237-03-71 REGON: 120911540

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail rodokolsam@wp.pl lub pisemnie na adres:

KOLSAM Sp. z o.o. Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 14  z dopiskiem RODO.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązków prawa polskiego, a także umożliwiających realizację umów z naszymi klientami w szczególności dotyczących realizowanych usług naprawy pojazdów kolejowych – w tym również udostępniana danych osobowych pracowników w zakresie niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień zawodowych, a także posiadania specjalistycznych zasobów niezbędnych do realizacji umów, w tym również w ramach przetargów publicznych, a także udowodnienia prawnej możliwości realizacji umowy   (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

kontak towania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także innych informacji wymaganych w tym zakresie, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów dotyczących zatrudnienia, a także do realizacji umów z naszymi klientami.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów zawarcia a rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– nasi potencjalni Klienci do których składamy oferty na wykonanie prac dotyczących naprawy pojazdów kolejowych – również w obszarze przetargów, gdzie dane osobowe są niezbędne do potwierdzenia specjalizacji oraz kwalifikacji do wykonania prac;

– nasi Klienci dla których realizujemy powyższe usługi na podstawie zwartych z nimi umów, dane osobowe są niezbędne do potwierdzenia specjalizacji oraz kwalifikacji do wykonania prac;

– upoważnione do otrzymania danych osobowych instytucje, które biorą udział w procesie realizacji usług, upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– w zakresie usług IT świadczonych dla nas przez podmioty zewnętrzne;

– w zakresie usług kadrowo – księgowych oraz podatkowych;

– ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, Sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne;

– podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, spros tomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania spros towania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspek tor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

– Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody .

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami w zakresie realizowanych usług będą przechowywane przez okres 5 lat obro towych,

sześć lat kalendarzowych.

Ponad to dane będą przechowywane w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

COOKIE – CIASTECZKA

Nasza strona jak większość witryn interne towych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

– umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;

– nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie:

– usunąć pliki cookies;

– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszej firmie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

-zapamiętywania informacji o Państwa sesji,

-statystycznym,

-udostępniania funkcji strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każdej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponad to odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używacie.

-Firefox

-Chrome

-Safari

-Internet Explorer / Microsoft Edge.